Archives

Archive for

Ton Asada Ban na Ban (by Shakir Shuja Abadi)


Ton asa da ban na ban dilbar hay gal safa isan taday hain day goday nal toun ja asan ku ya dor bhala asan taday han asaday dhohain hath hen akhen tay asakun kasam chawa asan taday han rakh ap ghulaman wich “Shakir” ya wach wata asan taday han Advertisements

Web Site Pages

Post Categories

Advertisements